PHIÊN CHẾ NĂM HỌC 2019 – 2020

Tổng quỹ thời gian thực hiện chương trình gồm 36 tuần bao gồm cả thời gian nghỉ Tết, chương trình được phân phối theo độ tuổi nhằm giúp học sinh phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm  - xã hội và thẩm mỹ